Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Profil kandydata

Profil kandydata - czy jest potrzebny? Najpierw analiza stanowiska pracy - opis…  

Punktem wyjścia do przeprowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacji i selekcji jest analiza stanowiska pracy, na które aktualnie poszukujemy kandydata.  Celem takiej analizy jest ustalenie specyfiki zawodu, określenie zależności służbowych i miejsca stanowiska w całej strukturze organizacji oraz  poznanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności jakie przypada na dane stanowisko pracy. Prawidłowo dokonany opis pozwala, więc na sprecyzowanie charakteru i zakresu zadań należących do pracownika oraz poznanie wkładu jaki wnosi on w realizację celów przedsiębiorstwa.

Sporządzanie opisu stanowiska pracy przynosi korzyści zarówno pracodawcy, menedżerowi, jak i przyszłemu pracownikowi. Dzięki niemu pracownik zna swoje miejsce oraz rolę w organizacji, co w późniejszym czasie ułatwia mu zrozumienie kryteriów oceny efektów swojej pracy i sprzyja rozwijaniu motywacji wewnętrznej.

Pracodawcy i menedżerowi, zaś pomaga w efektywnym zarządzaniu dzięki temu, że:

 • pomaga w zaplanowaniu efektywnych działań rekrutacji i selekcji
 • umożliwia kontrolę realizacji celów organizacji,
 • pozwala na eliminowanie sytuacji konfliktowych, wynikających z posiadania niepełnych danych,
 • stanowi bazę do generowania oceny pracy,
 • jest doskonałym źródłem informacji podczas ustalania wynagrodzeń,
 • jest podstawą do określania potrzeb szkoleniowych, pomagających podnieść efektywność działania pracownika, a co za tym idzie stanowi przesłankę do planowania jego ścieżki zawodowej.

 Potem profil kandydata… 

Dopiero na podstawie stworzonego opisu wakującego stanowiska pracy ustala się profil kandydata, na który składają się wymagania zawiązane z:

 • wykształceniem i wiedzą specjalistyczną
 • doświadczeniem zawodowym
 • umiejętnościami
 • cechami osobowości
 • warunkami fizycznymi
 • innymi kompetencjami ważnymi dla realizacji pracy na danym stanowisku

 

Profil kandydata ma za zadanie w sposób precyzyjny odpowiedzieć na pytanie jakiej osoby poszukujemy oraz jakie cechy i kompetencje powinien posiadać idealny kandydat na dane stanowisko. Pamiętać należy więc, aby wszelkie wymagania znajdujące się w profilu podzielić na te które są rzeczywiście niezbędne do wykonywania danej pracy, te które są pożądane, czyli mile widziane, oraz te które są zupełnie nieistotne.

Poziom wymagań musi realnie odpowiadać potrzebom stanowiska, nie może być zatem ani zawyżony, ani zaniżony.

Bardzo częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest zawyżanie wymagań określonych w profilu kandydata w stosunku do rzeczywistych potrzeb stanowiska pracy. Niestety taka nieadekwatność najczęściej skutkuje brakiem satysfakcji z pracy i poczuciem niedocenienia przez pracownika, a co za tym idzie demotywacją, a w końcu rezygnacją z pracy.

Prawidłowo sporządzona analiza stanowiska pracy oraz profil idealnego kandydata, adekwatny do wymogów tego stanowiska, pozwala na zmniejszenie ryzyka błędnego wyboru i zdecydowanie zwiększa szansę na powodzenie planowanych działań związanych z rekrutacją i selekcją.

 

 

Profil kandydata - jak opracować?

przykład

Nazwa stanowiska

Nazwa stanowiska, zgodna z dokumentacją stanowiska w organizacji

Wymagania formalne-kwalifikacjeNiezbędnePożądane

Wykształcenie

Ukończone uczelnie wyższe, szkoły

Preferowane wydziały, kierunki, studia uzupełniające

Licencje, uprawnienia

Licencje niezbędne do wykonywania zawodu

 

Ukończone kursy, szkolenia

 

Zaświadczenia i certyfikaty o uczestnictwie w kursach i szkoleniach

Doświadczenie zawodoweNiezbędnePożądane

Instytucje, branże

Typy instytucji, np. firmy doradcze, banki itp.

Lata pracy

Stanowiska

Rodzaje zajmowanych stanowisk, np. kierownicze

Lata na stanowiskach kierowniczych

Projekty

Wymierne efekty działań, np. liczba wyjść z inwestycji

Udział w konkretnych przedsięwzięciach

KompetencjeNiezbędnePożądane

Wiedza

Np. wiadomości na temat danej branży i profesji

Np. najnowsze osiągnięcia w danej dziedzinie

Umiejętności

Np. obsługa komputera

Znajomość programu itp.

Cechy osobowościowe

Np. otwartość, zdolność oddziaływania na innych

Np. otwartość na zmiany

Zdolności i uzdolnienia

Np. analityczne, matematyczne

Np. abstrakcyjne myślenie

Preferencje i wartości

Wyznaczniki działania, np. zorientowanie na biznes

Np. uczciwość, szacunek dla współpracowników

Warunki fizyczneNiezbędnePożądane

Prezencja

Bardzo dobra prezencja

Przyjazny, budzący zaufanie wygląd

InneNiezbędnePożądane

Inne wymagania  istotne z punktu widzenia konkretnego stanowiska pracy

Np. mobilność, dyspozycyjność

Np. pobliskie miejsce zamieszkania

 

 Competitive Skills Sp. z o.o.