Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Outplacement indywidualny i grupowy

 

Program outplacementowy polega na wsparciu zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowych moĹĽliwoĹ›ci zatrudnienia, poprzez przeksztaĹ‚cenie negatywnych emocji zwiÄ…zanych z utratÄ… pracy w róĹĽnego rodzaju aktywność majÄ…cÄ… na celu znalezienie satysfakcjonujÄ…cego zatrudnienia.

W ramach programu przewidziane sÄ… spotkania indywidualne i w maĹ‚ych grupach, rozmowy z psychologiem, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, szkolenie z metod i narzÄ™dzi poszukiwania pracy oraz promowanie uczestników wĹ›ród innych firm doradczych oraz instytucji wspóĹ‚pracujÄ…cych z Competitive Skills.

Program nie tylko pomaga zwalnianym pracownikom, ale takĹĽe wpĹ‚ywa na ksztaĹ‚towanie pozytywnego wizerunku zarówno wewnÄ…trz jak i na zewnÄ…trz organizacji.