Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

Opisy stanowisk i standardy kwalifikacyjne

Cel opracowania opisów stanowisk pracy:

Opis stanowiska pracy zawiera istotne informacje dotyczące miejsca pracy, przynależności służbowej, zakresu obowiązków, zadań, wykorzystywanych narzędzi, czasu pracy, wynagrodzenia oraz informacje o stanowiskach bezpośrednio powiązanych poziomo lub pionowo w strukturze organizacyjnej.

Uzupełnieniem do takiego opisu jest standard kwalifikacyjny, czyli informacja na temat wymagań niezbędnych do objęcia stanowiska o danym opisie.

 Wprowadzenie w organizacji funkcjonowania opisów stanowisk i standardów kwalifikacyjnych oraz powiązanie ich z systemem ocen okresowych, pozwala na zaprojektowanie grupowych i indywidualnych ścieżek karier, a także znacznie ułatwia prowadzenie rekrutacji wewnętrznej.

Przykładowe elementy opisu stanowiska pracy:

Nazwa danego rodzaju pracy/stanowiska, zawodu; Cel utworzenia stanowiska, (przedstawienie powodów utworzenia stanowiska z punktu widzenia strategicznych celów firmy); Miejsce w strukturze organizacyjnej (komu podlega, kim kieruje); Zakres głównych zadań (podstawowe obowiązki); Inne informacje charakteryzujące specyfikę danej pacy (np.: podejmowane decyzje, wpływ stanowiska na wyniki biznesowe, poziom odpowiedzialności finansowej, liczba podległych pracowników itp.); Informacje o wymaganiach kompetencyjnych na danym stanowisku - standard kompetencyjny.  

Działania w ramach tworzenia opisów stanowisk pracy:

Analiza pracy lub/ i analiza procesów, identyfikacja stanowisk do opisu; Określenie celu każdego stanowiska pracy, wyłonienie głównych zadań i czynności realizowanych na poszczególnych stanowiskach (profil zadaniowy), nazwanie stanowisk; Określenie wymagań kompetencyjnych (profil kompetencyjny); Określenie specyfiki stanowiska związanej z poziomem decyzyjności, rodzajem i poziomem uprawnień, poziomem innowacyjności, poziomem odpowiedzialności, zakresem kontaktów wewnątrz organizacji, zakresem kontaktów zewnętrznych, współpracą i współdziałaniem; Umiejscowienie stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej (zależność służbowa).  

Szacowany czas wdrożenia:

Czas wdrożenia opisów stanowisk pracy zależny jest od sytuacji zastanej w Firmie (czy są zidentyfikowane stanowiska, czy funkcjonuje regulamin organizacyjny, jaka jest liczba tych stanowisk itp.).

Średni czas wdrożenia to 3 - 6 miesięcy.

Kontakt:

Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszelkie dodatkowe pytania. Zapraszamy również do zapoznania się z szerszą ofertą naszych usług.

Agnieszka Koszewska

akoszewska@competitiveskills.pl