Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Urlop macierzyński - kiedy i w jakim wymiarze?

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od tego, czy pracownica urodziła pierwsze, czy kolejne dziecko oraz, od urodzenia jednego lub wielu dzieci przy jednym porodzie.

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od tego, czy pracownica urodziła pierwsze, czy kolejne dziecko oraz,  od urodzenia jednego lub wielu dzieci przy jednym porodzie.

Pracownica, która urodziła swoje pierwsze dziecko, ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 18 tygodni.

Przy każdym kolejnym porodzie jednego dziecka, wymiar ten zwiększa się o dwa tygodnie. Tak więc pracownica, która urodziła swoje drugie dziecko będzie miała prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, niezależnie czy jest to pierwszy, czy kolejny poród, pracownicy przysługuje 28 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Kiedy można wykorzystać urlop macierzyński?

Urlop macierzyński można wykorzystać bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Istnieje również możliwość rozpoczęcia wykorzystania tego urlopu wcześniej, czyli nawet 2 tygodnie przez spodziewaną datą porodu (Art. 180 §3 KP).  Po urodzeniu dziecka przysługuje urlop nie wykorzystany przed porodem, aż do łącznego przysługującego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Czy można zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego? Czy ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

Pracownica, która po urodzeniu dziecka wykorzysta przynajmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. Rezygnację z części urlopu macierzyńskiego pracownica zgłasza pracodawcy pisemnym wnioskiem, najpóźniej 7 dni przed powrotem do pracy.

W takiej sytuacji niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego udziela się ojcu dziecka, wychowującemu dziecko - na jego pisemny wniosek. Pracownica powracająca wcześniej do pracy, do swojego wniosku musi dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka, potwierdzające termin rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego. Termin ten musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego

………………………………….

Miejscowość, data

……………………………………….

Imię i nazwisko pracownika 

……………………………………….

Stanowisko 

………………………………………..

Adres

Do…………………………………………

Nazwa pracodawcy 

…………………………………………..

Adres pracodawcy  

 

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego 

Na podstawie Art. 180 §3 Kodeksu Pracy, w związku z przewidywaną datą porodu ………………, określoną w załączonym zaświadczeniu lekarskim, zwracam się z prośbą o udzieleni mi przysługującego urlopu macierzyńskiego w okresie od dnia………… do wyczerpania tego urlopu w łącznym wymiarze ………… tygodni.    

 

………………………………………

Podpis pracownika  

  Competitive Skills 

« powrót