Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Urlop bezpłatny - kiedy i komu się należy?

Każdy pracownik, zatrudniony u pracodawcy ma prawo wystąpić o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. Urlopu takiego pracodawca może udzielić na pisemny wniosek pracownika.

Komu należy się urlop bezpłatny?

Każdy pracownik, zatrudniony u pracodawcy ma prawo wystąpić o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. Urlopu takiego pracodawca może udzielić na pisemny wniosek pracownika.

Okres trwania urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (Art. 174 §2 KP).

W przypadku, gdy urlop bezpłatny trwa dłużej niż 3 miesiące można przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z jakichś ważnych przyczyn.

Czy w trakcie urlopu bezpłatnego można pracować u innego pracodawcy?

Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu pomiędzy tymi pracodawcami (Art.174’ §1)- oczywiście za zgoda pracownika, wyrażoną na piśmie.

W takim przypadku okres takiego urlopu bezpłatnego, czyli okres pracy u innego pracodawcy jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze o dotychczasowego pracodawcy.

Wzór wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego

 

………………………………….                                                                                                 Miejscowość, data 

……………………………………….                                                                                                             Imię i nazwisko pracownika

……………………………………….                                                                                             Stanowisko 

………………………………………..                                                                                      Adres

    Do …………………………………………    

Nazwa pracodawcy 

…………………………………………..

Adres pracodawcy  

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego 

Na podstawie Art. 174 §1 Kodeksu Pracy, zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w okresie od dnia …………………………… (dzień, miesiąc, rok) do dnia …………………………. (dzień, miesiąc, rok) w łącznym wymiarze ………………………………(miesięcy, dni).  

Uzasadnienie: 

Wnioskuję o bezpłatny urlop w związku z ………………………………………………………………..............................................…………….......................................................................................................

 

………………………………………

Podpis pracownika  

 

Przychylam się do wniosku i wyrażam zgodę na udzielenie urlopu bezpłatnego w terminie i wymiarze określonym w tym wniosku. 

 

……………………………….………………….

Data, pieczęć i podpis pracodawcy 

 

 

Competitive Skills

 

 

 

 

« powrt