Szkolenia Rekrutacja Doradztwo
 

PROMOCJE


Benchmarking

Wielu menedżerów w swojej pracy stosuje technikę benchmarkingu, dla niektórych osób termin ten jest nadal obcy. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym założeniom tej koncepcji.

Wielu menedżerów w swojej pracy stosuje technikę benchmarkingu, dla niektórych osób termin ten jest nadal obcy. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym założeniom tej koncepcji. 

Koncepcja 

U podstaw tej techniki zarządzania leży założenie, że każda firma powinna porównywać się z lepszymi od siebie. Od wieków ludzie starają się szukać wzorców do naśladowania. Konkurencja staje się motorem do podnoszenia efektywności i jakości produktów i usług. Mówiąc wprost benchmarking polega na porównywaniu się z najlepszymi, doskonaleniu swoich działań poprzez uczenie się od konkurentów.  Benchmarking daje każdej firmie możliwość poszukiwania ulepszeń i innowacyjnych rozwiązań w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Poprzez ciągłe porównywanie procesów, produktów i usług z konkurencją firma może dokonywać oceny, planować zmiany i wykorzystywać doświadczenia najlepszych.  

Rodzaje benchmarkingu 

Przedmiotem porównań może być cała firma lub jej procesy. Można dokonać porównania produktów, ich poszczególnych walorów. Ocenić można również poszczególne działy firmy. Tak naprawdę przedmiotem porównania może stać się każdy element organizacyjny lub procesowy.  

W świetle literatury wyróżniane są trzy rodzaje benchamarkingu:

  • Wewnętrzny - porównanie dokonane zostaje w ramach organizacji, np. dwa oddziały bankowe
  • Zorientowany na konkurencję - porównanie produktów i usług dokonane zostaje w oparciu o pozyskane informacje dotyczące konkurencji
  • Funkcjonalny - porównanie odnosi się do firm spoza branży. 

Proces porównywania się z najlepszymi 

Proces porównywania ma swoje etapy, wymaga opracowania określonej procedury postępowania. Kazimierz Zimniewicz wyróżnia następujące kroki w procesie benchmarkingu:

1. Wyznaczenie obiektu benchmarkingu

Jak już wcześniej wspomniano, porównać można całe przedsiębiorstwo, struktury organizacyjne, ale najbardziej sensowne staje się jednak porównanie określonego procesu lub produktu.

2. Analiza wewnętrzna

Podczas analizy należy scharakteryzować dokładnie obiekt benchmarkingu. Już podczas wstępnej analizy trzeba próbować odpowiedzieć sobie na pytania: W jaki sposób można ulepszyć produkt? Jakiego typu modyfikacje i ulepszenia zastosować?

3. Wyznaczenie partnera 

Na tym etapie należy wybrać partnera, który stanie się dla nas punktem odniesienia, wzorcem.

4. Analiza partnera

Dokonując analizy partnera należy wykorzystać wszystkie możliwe dostępne źródła informacji o produktach partnera.

5. Ocena wyników

To najważniejszy etap w procesie benchmarkingu, ponieważ jeśli analiza została przeprowadzona w odpowiedni sposób powinna dać cenne wnioski. Poprzez ocenę wyników porównania można otrzymać informacje o warunkach sukcesu partnera.

6. Wprowadzenie zmian

Ostatni etap benchmarkingu polega na opracowaniu planu zmian i wyznaczeniu nowych priorytetów. Jeśli cały proces benchmarkingu został przeprowadzony w poprawny sposób, wyniki analizy mogą wyznaczyć nowy kierunek działania, a same informacje stać motorem do planowania walki konkurencyjnej. 

Wątpliwości 

Jak każda koncepcja benchmarking posiada swoje wady. Przede wszystkim jest procesem bardzo czasochłonnym i wymagającym dokładnej analizy. Często jest traktowany jako sposób poszukiwania idealnego rozwiązania, co prowadzi niestety na manowce. Prawidłowo powinien być postrzegany jako proces doskonalenia i poszukiwania innowacyjności. Kolejną barierą w realizacji procesu benchmarkingu jest trudność doboru partnera i niejasność parametrów porównania. Benchmarking budzi również pewne kontrowersje. Bardzo blisko jest od porównywania do kopiowania. Kwestie etyczne wykorzystania pewnych zdobytych informacji też budzą często wątpliwości. Przykładem etycznego wykorzystania benchmarkingu może być np. wyznaczenie celów - osiągnięcie w ciągu X miesięcy poziomu sprzedaży firmy Y. Nieetycznym i nielegalnym działaniem byłby natomiast „benchmarking” polegający na osiągnięciu tego poziomu sprzedaży poprzez plagiat kampanii reklamowej firmy Y bądź wykorzystanie jej poufnych danych finansowych. 

Podsumowanie 

Zawsze wyznaczaliśmy sobie cele i standardy w odniesieniu do otoczenia - zarówno w życiu prywatnym jak i biznesowym. Warto wykorzystywać technikę benchmarkingu jako sposób podnoszenia konkurencyjności poprzez doskonalenie usług i produktów. Kwestie etyczne pozostają - jak zawsze - do rozważenia samych menedżerów kierujących procesem benchmarkingu.  

Competitive Skills

« powrót